Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

> Editorial 2-2011 Issue: 2011-2 Section: Editorials

English

Romanian

Greek

Turkis

Italian

 

EPMagazine sДоводи за качеството

 

Prof. Dr. Eng. Elena Helerea

 

Мисия и аргументи за EPM

EPMagazine, който празнува девет години съществуване, с три броя годишно, се разпространява в училищата и университетите, както в печатен формат, така и като електронен вестник. Качеството на списанието нараства постоянно, веднъж с изясняване качеството на списанието, както и с нови редакционни екипи от училища и университети, с произход от различни страни.

Комплексната мисия на EPMagazine, в тясна връзка с научните, стопанските, ергономични, екологични, морални, философски, поучително-възпитателни аспекти, се стреми към формиране на мултидисциплинарни младежки компетенции и при осъществяването на техния етичен, естетически и морален профил.

EPMagazine е периодично списание, издавано от младежите за младежта, което е създадено да извае критичен дух на оценяването на данни и факти, които са довели до обосноваване и развитие на науките, техниката и технологиите. История на науките (природни, социални) се занимава с развитието на цялостното мислене и експериментално базирани знания, които описват явления и процеси от света на природата и човешкото общество. Томас Кун твърди, че науката винаги включва парадигми (комплекс от хипотези, закони и практики) и преминаването от една парадигма към друга включва понякога модификация на научните теории. Ролята на историята на науката е да се оправдаят прехода от една към друга парадигма, с отхвърлянето на свръхестественото Историята на техниката и технологиите е пряко свързана с представяне на еволюцията на материални и човешки ресурси, на инструменти и системи, използвани за постигане на продукти, полезни за човешкото същество, за храна, подслон, закрила и енергия.

Защо тогава списанието се фокусира върху историята на науките и технологиите? Основният аргумент е, че човешкото общество възприема миналото, опит на настоящето и мечтите на бъдещето в битието. Лайбниц постулира, че "бъдещето е пълно с минало". Всеки минал опит е отправна точка към новото. Иначе казано, ако сте запознати с миналото си, можете да дешифрирате бъдещето. В това отношение, EPMagazine, чрез представяне на еволюцията на науките и технологиите, като модалност на отразяване на човешкото състояние, бележи усилията на млади автори да определят бъдещето чрез примери от миналото.

Вдъхновено с приключенски дух и страст, на млади автори статиите от EPMagazine могат да донесат солидни аргументи в избора на младите хора на техните научни и технически професии; и те могат да допринесат по този начин за по-добро разбиране на действителността, с ефективни инструменти за борба с ирационалното За младите хора от различни страни на света, EPMagazine подчертава и засилва (на национално, европейско, световно равнище) продуктите (научни, технически) на цивилизацията и културата чрез разпространение на адекватна информация (правилна, поливалентна, системна), насърчава инициативата, развива творчеството и най-вече засилва чувството на местна, национална, европейска и глобална общност.

 

Относно документацията

За авторите на EPMagazine, основна грижа трябва да бъде спазването на научната и историческата истина, чрез красноречива документация. Въпреки това, бумът на предоставената информация в интернет прави трудно намирането на релевантна информация за добра документация. Авторите трябва да решат кои са адекватните източници на информация. В това отношение първия критерий за избор на източника на информация трябва да бъде съществуването на система за партньорски проверки на съответните списания. Уикипедия в случая не се препоръчва: всеки може да добавя / попълва данните за тази платформа, следователно истинността на данните е съмнителна)!. А не обновяван сайт, също е съмнителен като източник на документация.

Списанията с комитета партньорски проверки, които се оценяват и се поставят в йерархия, се препоръчват за документация.

Така например, списания от ISI Web за знания, които са подредени в съответствие с импакт фактор (IF). Импакт фактор е показател за качество, за информация в рамките на периодичните издания, представени през 60-те години от Гарфилд, основател на Института за научна информация (ISI), който в момента е част от Thomson Reuters. IF е мярка за честотата цитиране на статията в рамките на една година или през определен период от време. Пример: годишния импакт фактор на списанието се изчислява като съотношение между броя на цитатите през текущата година, спрямо този на цитатите публикувани в списание през предходните две години. По този начин, списание с висок IF публикува по-често цитираните статии, отколкото тези с нисък IF. Това списание може да се счита от значение за търсената информация.

Kачеството на EPmagazine се оценява, като се вземат предвид авторските права. От гледна точка на авторските права, собствеността на оригиналните творения за историята на науките и технологиите, които са били представени в EPMagazine, тези права остават на авторите, които приемат разпространение на своите творения в това периодично издание като попълват Формуляр за участие. В случай, че създаването включва материали на други автори, то е задължително цитирането на авторите и/или съответното им съгласие.

Надявайки се, че статиите в настоящия брой от областта на историята на науките (биология, химия, физика и т.н.) и технологиите (преобразуване на вятърна енергия, добив на петролни ресурси, получаване на ядрена енергия и др.) ще открие нови пътеки към знание, ние ви пожелаваме приятно четене и учтиво Ви каним да влезете в големия и сърдечен дом на EPM, като читатели и / или автори.